Žymų Archyvai: perkraustymo paslaugos

Technologijų įpatumai

Kraustymo-paslaugos-VilniujeDegimo metu gauti konglomeratai presuojami pusiau sausuoju būdu, vibruojant arba presuojant karštuoju būdu. Norint pasiekti rei­kiamą tankį, sutankinama skirtingais formavimo mišinio būdais:

  • pridedant paviršiaus aktyvių medžiagų;
  • pridedant plastifikatorių;
  • pridedant superplastifikatorių;
  • įkaitinant masę;
  • vibruojant;
  • vakuumuojant ir kt.

Dauguma technologijų formavimą ir tankinimą jungia į vieną operaciją, dėl to cheminiai ir fizikiniai-cheminiai procesai, užtikri­nantys struktūros susidarymą mikro ir makrolygiu, vyksta vienu metu. Tokie yra tiksotropinis suskystėjimas, sustiprėjimas, masės ir šilumos kaita, užpildančios ir rišančios dalies persiskirstymas viena kitos atžvilgiu, susidarant tankiai struktūrai tokio sujungto formavi­mo ir tankinimo metu. Šiuo periodu nenutrūksta (nors ir sulėtėja) pagrindiniai struktūrą sudarantys procesai – sorbciniai ir medžiagų tirpimo, kurie baigiasi atsiradus naujiems jungimams ir fazėms. Dau­giau šių naujų junginių ir fazių susidaro kituose, tolesniuose techno­loginiuose etapuose, pavyzdžiui, per suformuotų ir sukietintų dirbi­nių šiluminį apdirbimą. Kai kuriose technologijose formuojame pertraukiamai, tarp vib-roformavimų ir presavimų daroma pertrauka kraustantis. Antrojo formavimo metu, ypač formuojant vibroformavimo būdu, įtempiai, susidarantys formuojantis struktūrai, relaksuojasi, sumažina struktūrinių defektų dydžius ir koncentraciją.

Nuo formavimo ir tankinimo priklauso struktūros susidarymas: ar vienodai kompaktiškai išsidėsto dalelės ir susiformuoja dirbinių tekstūra. Presuojant pusiau sausuoju būdu, gauto dirbinio tūris gali būti gautas 1,5-2 kartus mažesnis už piltinį tūrį. Aišku, tada sumažė­ja ir poringumas (2,5 kartus).Be paprastų presų (mechaninių ir hidraulinių), kai kuriose te­chnologijose presuojama sprogdinant, sudarant stiprų staigų spaudi­mą, kurio metu keičiasi kristalochcminė medžiagos sudėtis. Formuo­jant plastiškuoju būdu, tankinama juostiniuose presuose (dažniausiai vakuuminiuose) su vėlesniu presavimu. Gaminiai iš plastiškų masių turi didesnį  poringumą nei gaminiai, suformuoti presuojant pusiau sausuoju būdu. Tokios masės savybės nusakomos reologijos meto­dais. Formuojant gaminius vibropresavimo būdu, nurodytas dirbinių poringumas pasiekiamas sunaudojant mažiau energijos nei presuo­jant statiškai. Taip pat pagerėja dirbinių kokybė, išnyksta anizotro-piškumas, suformuojama vicnalytiškesnė struktūra. Kai kuriose technologijose vibropresavimo efektyvumas pasiekiamas kartu dirbi­nius vakuumuojant.

Gaunant plonasienius, sudėtingos konfigūracijos, didelių mat­menų dirbinius, išdeginant plačiai naudojamas šlikerinis liejimas. Šlikeris – molių, kaolinų, kitų sunkiai lydžių medžiagų vandeninė suspensija. Jos dalelės yra 10-4 um dydžio, turi tam tikrą joninį po­tencialą. Šlikerinis liejimas labiau priklauso nuo žaliavos savybių nei kiti formavimo būdai. Formuojant ir tankinant gali būti naudojamas torkretavimo bū­das – mišinio ant paviršiaus užpurškimas suspaustu oru. Taip gau­namas gana tankus medžiagos sluoksnis, tačiau kažkiek paruošto mišinio prarandama dėl nuo paviršiaus atšokusio mišinio. Visa tai įvaldę jūs įgausite daug patirties ir galėsite patys valdyti visus formavimo būdus perkraustant. Toliau galima sužinoti ir daugiau mūsų bloguose aprašymuose.