Montavimo darbų rūšys ir sudėtis

angaro-statyba-3-metalo-gaminiai.lt            Įvairios paskirties surenkamieji pastatai ir statiniai montuojami iš skirtingo svorio ir įvairių gabaritų surenkamųjų gelžbetoninių, me­talinių, medinių, plastmasinių ir kitokių konstrukcijų. J. tai reikia atsi­žvelgti, parenkant montavimo metodus bei mechanizmus.Pagal konstrukcijų savybes montavimo darbai skirstomi į šias grupes:

1) nulinio ciklo konstrukcijų (pamatų, rūsio sienų, pamatų po stulpais ir kolonomis, įvairių komunikacijų ir kt.) montavimas;

2) gyvenamųjų ir civilinių bekarkasių pastatų (mūrinių pastatų surenkamųjų konstrukcijų, pastatų iš stambių plokščių, pastatų iš tū­rinių blokų ir kt.) montavimas;

3) vienaaukščių pramoninių pastatų surenkamųjų gelžbetoninių konstrukcijų montavimas;

4)    daugiaaukščių surenkamųjų gelžbetoninių karkasinių (gyvena­mųjų, civilinių ir pramoninių) pastatų montavimas;

5)    pastatų su laikančiomis metalinėmis konstrukcijomis monta­vimas;

6)    didelių tarpatramių pastatų (angarų, parodų paviljonų, spor­to rūmų, pramoninių pastatų, sandėlių ir kt.) montavimas;

7)   inžinerinių aukštuminių statinių (elektros perdavimo linijų at­ramų, radijo stiebų, radijo ir televizijos bokštų, chemijos ir naftos per­dirbimo pramonės statinių ir kt.) montavimas;

8) rezervuarų, bunkerių ir silosinių montavimas. Statybinių konstrukcijų montavimo procesas bendruoju atveju su­sideda iš’ montavimo paruošiamųjų darbų ir konstrukcijų montavimo. Prie paruošiamųjų darbų priklauso visų montavimo priemonių ir montavimo vietos paruošimas, o konstrukcijų montavimo darbams priskiriami konstrukcijų sustambinimo, laikino sustiprinimo (jei rei­kia), stropavimo, pakėlimo, pastatymo į vietą, laikino pritvirtinimo, sureguliavimo pagal projektinę padėtį, galutinio pritvirtinimo ir mon­tavimo sujungimų užbaigimo darbai.

Pastatas statomas pagal iš anksto paruoštą statybos darbų vyk­dymo projektą. Siame projekte, be pagrindinių darbų, būna numatyti ir paruošimo darbai.

Pradedant kompleksinę mikrorajono statybą, turi būti atlikti šie paruošimo darbai:

1)nugriauti arba perkelti statybai trukdantys pastatai;

2) perkeltos statybai trukdančios komunikacijos;

3)  likviduoti arba perkelti statybai trukdantys medžiai, želdiniai, daržai;

4)  įrengtos visos mikrorajono požeminės komunikacijos (vanden­tiekio, kanalizacijos, dujotiekio, šiluminių tinklų, elektros, ryšių ka­belių ir kita);

5)  nutiesti nuolatiniai ir laikini keliai;

6)   išlygintos statybos ir montavimo aikštelės ir apsaugotas grun­to paviršius nuo išplovimo;

7)     paruošti ir įrengti laikini pagalbiniai pastatai;

8)     nutiestos laikinos elektros linijos (jėgos ir apšvietimo);

9)     nutiestos laikinos ryšių linijos  (telefono, dispečerinio ryšio ir t. t..;

10)   nutiestos laikinos vandentiekio ir kanalizacijos linijos;

11)   užsakytos gamyklose statybinės detalės, medžiagos ir konst­rukcijos;

12)   nužymėtos pastatų ar statinių ašys;

13)  atvežti ir sumontuoti montavimo įrengimai ir inventorius;

14)  atvežtos pastatų detalės ir konstrukcijos, sudėtos sandėliavi­mo aikštelėse ir paruoštos montavimui;

15)   paruoštos ir įrengtos saugumo technikos priemonės.

Kad montuotojų darbas būtų našus, visi aukščiau išvardinti pa­ruošimo darbai turi būti atlikti, prieš montuojant antžeminę pastato dalį. Daugumą šių darbų atlieka arba juos organizuoja genrangovinė statybos organizacija. Montavimo organizacija atlieka 11, 13, 14 ir 15 punktuose nurodytus paruošimo darbus. Montavimo organizacija paruošia tik montavimo darbų saugumo technikos priemones. Nulinio ciklo darbus (padeda pamatus, nutiesia požemines komunikacijas, užpila pamatus ir tranšėjas, išlygina grunto paviršių, nutiesia kelius ir privažiavimus montavimo mechanizmams, transportui ir atlieka ki­tus darbus) dažniausiai atlieka genrangovinė statybos organizacija. Kaip paskirstomi darbai tarp genrangovinės ir montavimo organiza­cijų, nurodoma jų darbo sutartyje.